ಬಂದೂಕಿನ ಮರ ಬೆಳೆಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದೂಕು ಕೊಡ್ತಿನಿ ಅಂದಿದ್ರು…