ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಸಿಗುತ್ತೆ .. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಜಿ ಮಾತು..